skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Gebruikersovereenkomst

Het gebruik van de website www.Tridata.nl is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht van deze algemene voorwaarden kennis te nemen en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. De informatie op de site gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan informatie die van deze website worden verkregen te kopiëren, distribueren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er afgeleide werken van te maken of te verkopen.

Disclaimer

Tridata.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, evenals de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te kunnen gebruiken.

Copyright en eigendomsrechten

Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan Tridata.nl. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren of op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Tridata.nl. Zonder schriftelijke toestemming van Tridata.nl is het niet toegestaan om op de website gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen.

Schade

Tridata.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Tridata.nl. Tridata.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet of de belangen van derden.

Hyperlinks en verwijzingen naar sites van derden

Via de website verwijst Tridata.nl u met (hyper)links door naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. Tridata.nl beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe website of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Tridata.nl aanvaardt bijgevolg geen aansprakelijkheid voor (in)directe schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Links naar informatie van Tridata.nl

Het is toegestaan op andere websites links op te nemen naar informatie op www.Tridata.nl. Wel dient telkens duidelijk vermeld te worden dat de link naar Tridata.nl verwijst.

Back To Top