skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Projecten

Hieronder vindt u een selectie van de projecten en opdrachten die Tridata heeft uitgevoerd:

Betrouwbaarheid declaraties thuiszorg

Houden zorginstellingen die hulp in de huishouding bieden, zich aan het aantal afgesproken uren zorg per persoon? Tridata ontwikkelde een set statistische toetsen waarmee de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van declaraties kan worden vastgesteld.
De procedure met daarin de set statistische toetsen is inmiddels in gebruik bij een G4-gemeente en heeft zijn nut bewezen. De procedure kan worden toegepast op alle door zorginstellingen, zorgverleners en consumenten ingediende declaraties.

Casemix-correcties en Multilevel-Analyses voor CQ-indexen

In samenwerking met van Loveren & Partners verzorgde Tridata de opzet, uitvoering en rapportage van casemix-correcties en multilevel-analyses voor CQ-indexen van kraamzorg en kortdurende ambulante GGZ.
De CQ-index (Consumer Quality Index) brengt de kwaliteit van zorg in kaart vanuit het perspectief van de patiënt. Op kiesbeter.nl vindt u meer informatie over de kwaliteit van de zorg bij verschillende instellingen.

Statistisch verweer in sanctiebesluit

Een toezichthouder die in Nederland de naleving controleert van de wet- en regelgeving op het gebied van de telecommunicatie, vroeg Tridata de hoogte van een door haar aan een energieleverancier opgelegde boete tegen het licht te houden. De vraag luidde (naar aanleiding van een door de energieleverancier gestarte beroepsprocedure): is de hoogte van de door ons opgelegde boete terecht?
Tirada toonde statistisch aan dat de hoogte van de boete tussen de onder- en bovengrens lag, en dus terecht was. Het rapport van Tirada werd door de toezichthouder opgenomen in haar verweer bij de beroepsprocedure.

Overwinsten bij subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie

In samenwerking met het milieuonderzoeksbureau (CE) uit Delft bracht Tridata advies uit over een rekenmethode die wordt gehanteerd bij de bepaling van subsidietarieven voor groene elektriciteit (windenergie en zuivere biomassa in elektriciteitscentrales). Tridata voerde daartoe een onzekerheidsanalyse uit voor de zogeheten ‘onrendabele toppen.’ Deze werden berekend met dezelfde rekenmethoden als gehanteerd voor de MEP-tarieven. Bij een groot aantal onzekere variabelen is daarbij gebruik gemaakt van zogenaamde ‘Monte Carlo Simulatie Algoritmen’. De resultaten zijn gerapporteerd en aangeboden aan de Algemene Rekenkamer, voor behandeling in de Tweede Kamer.

Consumentenrecht

In opdracht van een toezichthouder die toeziet op naleving van het consumentenrecht, ontwikkelde Tridata een steekproef waarmee telemarketingbedrijven die inbreuk doen op het consumentenrecht en geen recht-van-verzet aanbieden, opgespoord en beboet kunnen worden.

Wetenschappelijke integriteit

Een Nederlandse academische instelling maakte onlangs bekend dat één van haar hoogleraren zich schuldig heeft gemaakt aan schending van de wetenschappelijke integriteit. Op verzoek van deze instelling en de Commissie Wetenschappelijke Integriteit voerde Tridata audits uit op de voor wetenschappelijk onderzoek gebruikte databases. Voorts hield Tridata een aantal door de integriteitcommissie geselecteerde publicaties tegen het licht en analyseerde deze opnieuw, op basis van de ge-audite databases.

Promotiebegeleiding

Tridata begeleidde de afgelopen jaren een substantieel aantal promovendi, met hun proefschrift. Deze begeleiding vond plaats in overleg met de promotoren, en was enkel bedoeld voor promovendi die naast hun baan een proefschrift schreven. De rol van Tridata beperkte zich tot advies en het bieden van een helpende hand bij statistische analyses.

Bedrijfseconomie en Bedrijfsvoering

In opdracht van een aantal grote ondernemingen voerde Tridata verschillende evaluaties en audits. Zo werd inzicht verschaft in de bestedingen van beschikbare personeelsmiddelen. Maar ook kosten en opbrengsten, gerelateerd aan tijdsbesteding en de kwaliteit van de geleverde diensten werden zo in kaart gebracht.

Europese aanbestedingen

Tridata participeerde als subcontractor van diverse multinationals in een aantal Europese aanbestedingen. Onze statistici en methodologen namen de methodologisch-statistische paragraaf van de aanbestedingen voor hun rekening.

Back To Top