skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met de opdrachtnemer. De opdrachtnemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/te wijzigen.

1. De inschrijving voor een cursus of workshop vindt uitsluitend plaats door middel van het inschrijfformulier.

2. Alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. Tridata behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen.

3. Annulering van cursussen, workshops of trainingen dient schriftelijk en aangetekend per post te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum. Annulering van cursussen, workshops of trainingen of het verschuiven naar een andere cursusdatum is tot uiterlijk eenentwintig werkdagen na ontvangst van de schriftelijke annulering en vóór aanvang, kosteloos mogelijk. Daarna wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Indien de annulering plaatsvindt binnen een termijn van twaalf werkdagen tot de eerste cursusdag wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel is onverkort van toepassing.

Bij verhindering van de deelnemer is het toegestaan een vervanger te sturen. Bij niet verschijnen van de cursist zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

4. Tussentijds annuleren bij meerdaagse cursussen is niet mogelijk.

5. Alle kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer.

6. Tridata behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Tridata verstrekte leermiddelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, of studiedagmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan tridata toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

8. Door inschrijving geeft de opdrachtgever of deelnemer te kennen deze voorwaarden te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Tridata en de opdrachtgever/deelnemer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Algemene voorwaarden Tridata volledige versie (PDF)

Klachtenprocedure (PDF)

Back To Top