skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Cursus data-analyse met SPSS (5 dagen)

Doel van de cursus data-analyse

Het doel van de cursus data analyse is het ontwikkelen van inzicht en vaardigheden in een aantal statistische – en data analyse methodieken  het bijbrengen (of opfrissen) van de beginselen van de toegepaste toetsende statistiek, het aanleren van het kiezen van geschikte toetsingstechnieken, het uitvoeren van deze statistische analyses en het interpreteren van de resultaten.

Inhoud van de cursus data-analyse

Dag 1
Basisbegrippen + toepassing in SPSS
•    Descriptieve univariate statistiek (absolute en cumulatieve frequenties, centrum-/spreidingsmaten en grafische weergave)
•    Statistische basisbegrippen (betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, validiteit, representativiteit)
•    Basisbegrippen inductieve statistiek (hypothese toetsen, statische significantie, statistische power, populatieverdeling, steekproevenverdeling, confidentie-intervallen, z-scores, t-scores, steekproefgrootte)

Dag 2
Toetsende Statistiek I  + toepassing in SPSS
•    Hypothesetoetsing en Variantieanalyse
o    Vergelijken van twee populatiegemiddelden (t-test)
o    Vergelijken van twee populatieproporties (z-test)
o    Vergelijken van meerdere populatiegemiddelden (ANOVA, GLM) inclusief interactie
o    Vergelijken van meerdere populatiegemiddelden met controlevariabele (ANCOVA)

Dag 3
Toetsende Statistiek II + toepassing in SPSS
•    Correlatie (bivariaat)
o     Verschillende statistische toetsen
•    Lineaire Regressie
o    Simple Linear Regression (bivariaat)
o    Multiple Linear Regression (multivariaat)
o    Interactie, Multicollineariteit, Dummyvariabelen
•    Categorische variabelen
o    Kruistabellen met Chi-square en assumpties

Dag 4
Toetsende Statistiek III + toepassing in SPSS
Non-parametrische toetsen
•    Wilcoxon rank-sum test
•    Mann-Whitney test
•    Wilcoxon signed-rank test
•    Kruskal-Wallis
•    Friedman test

Dag 5
Werken met latente variabelen
•    Basisbegrippen latente data-analyse
•    Klassieke schaaltechnieken (m.n.Likert)
•    Toetsen van unidimensionale schalen (Cronbach’s Alpha, Split-half)
•    Factoranalyse (Principale Component Analyse, Principale Factor Analyse)

Doelgroep

De cursus data-analyse is bestemd voor personen die in de toekomst onderzoek willen gaan doen, al onderzoek aan het doen zijn of willen leren om uitkomsten van onderzoek van anderen te begrijpen en kritisch te beschouwen.

Vereiste voorkennis

Men dient bekend te zijn met statistische basisbegrippen als steekproeftrekking, variabelen en onderzoekseenheden, meetniveaus en kansverdelingen. Ook wordt verondersteld dat men bekend is met de beschrijvende statistiek, en dus met de meest voorkomende centrum- en spreidingsmaten zoals het gemiddelde, de mediaan, variantie en standaarddeviatie en met frequentieverdelingen. Verder dienen cursisten enige ervaring te hebben met het gebruik van SPSS omdat hier tijdens de computerpractica mee wordt gewerkt.

Kort samengevat: om de cursus data-analyse met succes af te kunnen ronden dient u de statistiek te beheersen op het niveau van de cursus toegepaste statistiek en data-analyse. Beschikt u niet over de vereiste voorkennis of twijfelt u, neem dan contact met ons op.

Cursusdata

28 mei, 4 juni, 11 juni, 18 juni en 25 juni

Lestijden

De lestijden zijn van 9:15 tot 16:00, met uitloop tot uiterlijk 16:15.

Studiebelasting

De cursus data-analyse met SPSS duurt 5 dagen Per week kun je rekenen op 8 uur studielast, op de cursusdag zelf. Daarnaast ben je in je vrije tijd per week nog 2-4 uur bezig met de voorbereiding en verwerking van de cursusdag. Dit is afhankelijk van de intensiviteit van de lesstof en jouw eigen opleidingsachtergrond.

Kosten en inschrijving

De kosten van de 5-daagse cursus data-analyse bedragen € 2675. Deze prijs is vrijgesteld van BTW (BTW-tarief 0%) en is inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat, koffie/thee, lunches en boeken. Tijdens de cursus wordt o.a. gebruikgemaakt van het boek Discovering Statistics Using SPSS van Andy Field
– De opleidingskosten van Tridata zijn BTW-vrij (BTW 0%) en dat scheelt u 21% aan kosten.
Waarom de cursus volgen bij Tridata?
– Tridata is het enige instituut dat een door de Vereniging voor Statistiek & Operationele Research (VVS-OR) erkende opleiding statistiek aanbiedt.
– Tridata werkt uitsluitend met hoogleraren en gepromoveerde wetenschappers. De docenten hebben diverse wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in boeken en tijdschriften en beschikken over bewezen didactische (onderwijskundige) vaardigheden.

Cursuslocatie

Europalaan 400 | 3526 KS Utrecht

In-company training

De cursus data-analyse kan ook in-company (op een locatie van uw keuze) worden gegeven. In overleg wordt het aantal deelnemers van uw organisatie bepaald en past Tridata de cursus aan uw kennisbehoefte. Neemt u voor een maatwerkofferte contact op met Tridata.

Docent

Mw. Dr. Y. Grift is econometriste, afgestudeeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is in 1998 gepromoveerd op het proefschrift “Female Labour supply. The influence of taxes and social premiums” aan de Universiteit Utrecht. Mw. dr. Grift werkt sinds 1982 aan de Universiteit Utrecht als universitair docent. Sinds de oprichting van de Utrecht School of Economics doceert ze wiskunde, statistiek en econometrie.
Door haar jarenlange ervaring als docent én als onderzoeker is zij in staat om niet alleen de materie helder en gestructureerd uit een te zetten maar ook om toepassingen te geven die dicht bij de belevingswereld van de cursisten/studenten liggen. Voor Tridata verzorgt zij SPSS advanced, STATA, econometrie en data-analyse.

Back To Top