skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Cursus data analyse met SPSS (5 dagen)

Doel van de cursus data analyse

Het doel van de cursus data analyse met SPSS is het bijbrengen (of opfrissen) van de beginselen van de toegepaste toetsende statistiek, het leren kiezen van geschikte (ook meer geavanceerde) toetsingstechnieken, het uitvoeren van deze statistische analyses en het interpreteren van de uitkomsten.

Inhoud van de cursus data analyse

Dag 1

1. Basisbegrippen + toepassing in spss
•    Descriptieve univariate statistiek (absolute en cumulatieve frequenties, centrum- / spreidingsmaten en grafische weergave)
•    Statistische basisbegrippen (betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, validiteit, representativiteit)
•    Basisbegrippen inductieve statistiek (hypothese toetsen, statische significantie, statistische power, populatieverdeling, steekproevenverdeling, confidentie-intervallen, z-scores, t-scores, steekproefgrootte)

Dag 2
Toetsende Statistiek I  + toepassing in SPSS
•    Hypothesetoetsing en Variantie-analyse
o    Vergelijken van twee populatiegemiddelden (t-test)
o    Vergelijken van twee populatieproporties (z-test)
o    Vergelijken van meerdere populatiegemiddelden (ANOVA, GLM) inclusief interactie
o    Vergelijken van meerdere populatiegemiddelden met controlevariabele (ANCOVA)

Dag 3
Toetsende Statistiek II + toepassing in spss
•    Correlatie (bivariaat)
o     Verschillende statistische toetsen
•    Lineaire Regressie
o    Simple Linear Regression (bivariaat)
o    Multiple Linear Regression (multivariaat)
o    Interactie, Multicollineariteit, Dummyvariabelen
•    Categorische variabelen
o    Kruistabellen met Chi-square en assumpties

Dag 4
Toetsende Statistiek III + toepassing in SPSS
Non-parametrische toetsen
•    Wilcoxon rank-sum test
•    Mann-Whitney test
•    Wilcoxon signed-rank test
•    Kruskal-Wallis
•    Friedman test
Dag 5
Werken met latente variabelen
•    Basisbegrippen latente data-analyse
•    Klassieke schaaltechnieken (m.n.Likert)
•    Toetsen van uniedimensionale schalen (Cronbach’s Alpha, Split-half)
•    Factoranalyse (Principale Component Analyse, Principale Factor Analyse)

Doelgroep

De cursus data analyse is bestemd voor personen, die in de toekomst onderzoek willen gaan doen of al onderzoek doen of willen leren uitkomsten van onderzoek van anderen te begrijpen en kritisch te beschouwen

Vereiste voorkennis

Men dient bekend te zijn met statistische basisbegrippen als steekproeftrekking, variabelen en onderzoekseenheden, meetniveaus en kansverdelingen. Ook wordt verondersteld dat men bekend is met de beschrijvende statistiek, en dus met de meest voorkomende centrum- en spreidingsmaten zoals het gemiddelde, de mediaan, variantie en standaarddeviatie en met frequentieverdelingen. Verder dienen cursisten enige ervaring te hebben met het gebruik van SPSS omdat hier tijdens de computerpractica mee wordt gewerkt.

Kort samengevat: om de cursus data analyse met succes af te kunnen ronden dient u de statistiek te beheersen op het niveau van de cursus toegepaste statistiek en data analyse. Beschikt u niet over de vereiste voorkennis of twijfelt u, neem dan contact met ons op.

Cursusdata

28-sep, 5-okt, 12-okt, 19-okt, 26-okt 2021
16-nov, 23-nov, 30-nov, 7-dec, 14-dec 2021

Kosten

De kosten van de 5-daagse cursus data analyse bedragen € 2675. Deze prijs is vrijgesteld van BTW (BTW-tarief 0%) en is inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat, koffie/thee, lunches en boeken. Tijdens de cursus wordt o.a. gebruikgemaakt van het boek Discovering Statistics Using SPSS van Andy Field
– De opleidingskosten van Tridata zijn BTW-vrij (BTW 0%) en dat scheelt u 21% aan kosten.
– De belastingdienst betaalt mee aan uw opleidingskosten. Het bedrag dat u mag aftrekken als studiekosten en andere scholingsuitgaven, is maximaal € 15000 euro. Kijk voor meer informatie over aftrek van studiekosten en andere scholingsuitgaven op de site van de belastingdienst.

Waarom de cursus volgen bij Tridata?

– Tridata is het enige instituut wat een door de Vereniging voor Statistiek & Operationele Research (VVS-OR) erkende opleiding statistiek aanbiedt.
– Tridata werkt uitsluitend met hoogleraren en gepromoveerde wetenschappers. De docenten hebben diverse wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in boeken en tijdschriften en beschikken over bewezen didactische (onderwijskundige) vaardigheden.

Cursuslocatie

Europalaan 400 | 3526 KS Utrecht

In-company training

De cursus data-analyse kan ook in-company training (op een locatie van uw keuze) worden gegeven. In overleg wordt het aantal deelnemers van uw organisatie bepaald en past Tridata de cursus aan uw kennisbehoefte. Neemt u voor een maatwerkofferte contact op met Tridata.

Docent: Dr. Y. Grift

Mw. Dr. Y. Grift is econometriste, afgestudeeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is in 1998 gepromoveerd op het proefschrift “Female Labour supply. The influence of taxes and social premiums” aan de Universiteit Utrecht. Mw. dr. Grift werkt sinds 1982 aan de Universiteit Utrecht als universitair docent. Sinds de oprichting van de Utrecht School of Economics doceert ze wiskunde, statistiek en econometrie.
Door haar jarenlange ervaring als docent én als onderzoeker is zij in staat om niet alleen de materie helder en gestructureerd uit een te zetten maar ook om toepassingen te geven die dicht bij de belevingswereld van de cursisten/ studenten liggen. Voor Tridata verzorgt zij SPSS advanced, STATA, econometrie en data-analyse.

Back To Top